Regler för ombyggnad


Krav på tillstånd för ombyggnad

Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, rivning av väggar, eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd från styrelsen. För detta ändamål ska blanketten "Ombyggnadsansökan" användas. Blanketten kan laddas ner under fliken Dokument.

För att ett ärende ska hinna behandlas måste ansökan lämnas in senast två veckor före styrelsemöte. Information om tidpunkt för nästa styrelsemöte kan fås genom att kontakta någon i styrelsen.

Enklare renovering av lägenhet, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum), eller utbyte av köksinredning, kräver ej tillstånd från styrelsen.

Ett av styrelsen beviljat tillstånd för ombyggnad är alltid villkorat att medlemen som bygger om lägenheten förbinder sig att följa föreningens regler för ombyggnad.

Allmänna regler för ombyggnad

  • Allt arbete ska utföras hantverksmässigt
  • Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får ej förekomma innan kl 9:00 och efter kl 17:00 
  • Byggmaterial och avfall får ej förvaras i trapphuset 
  • Byggavfall får EJ slängas i grovsoprummet 
  • Trapphus och hissar ska städas dagligen vid nedsmutsning
  • Hisskydden ska användas vid transport av skrymmande eller nedsmutsande föremål 
  • Det är ej tillåtet att parkera utanför entrén (lasta/lossa är dock tillåtet)

Avstängning av el, vatten, värme eller gas

Central avstängning av el, vatten, värme eller gas får endast utföras av behörig hantverkare och efter samråd med fastighetens förvaltare:

Valvet Fastighetsförvaltning
Telefon: 08 649 36 00
Email: info@valvetab.se

Infomation om avstängning ska anslås i god tid på anslagstavlan på entréplan samt i båda hissarna.

Ombyggnad av badrum och kök

Vid renovering av badrum eller kök måste anlitade hantverkare i skriftligt kontrakt med medlemmen förbinda sig att följa branschreglerna "Säker Vatteninstallation":


Vid renovering av tätskikt i badrum måste anlitade hantverkare i skriftligt kontrakt med medlemmen förbinda sig att följa "Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV)":

www.bkr.se

Intyg om hantverkares certifikation för Säker Vatteninstallation och våtrumsbehörighet utfärdad av BKR skall lämnas till styrelsen i samband med ansökan om tillstånd för ombyggnaden.

Höga kostnader orsakade av vattenskador som resultat av undermåligt utfört arbete är vanligt förekommande. Tänk även på grannen under!