Regler avseende förändring i Bostadsrättslägenhet i Karteschen 6

Regler avseende förändring i Bostadsrättslägenhet i Karteschen 6

Bostadsrättsföreningen Karteschen 6 äger fastigheten. Bostadsrättsinnehavaren äger en andel i föreningen, vilket ger rätt att nyttja en viss lägenhet under obegränsad tid.

Föreningen ska säkerställa att lägenheter och fastigheten är i gott skick, till den del ansvaret inte vilar på bostadsrätthavaren. Styrelsen har medlemmarnas uppdrag att agera som fastighetsägare, både mot föreningens medlemmar och hyresgäster, men även gentemot myndigheter och entreprenörer.

 • Enligt 7 KAP. 12 § BRL och föreningens stadgar får en bostadsrättshavare inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. En bostadsrättshavare får exempelvis inte utan föreningens tillstånd riva innerväggar, flytta anordningar med vattenburen värme såsom radiatorer, ansluta en eldstad (kakelugn) till en frånluftsventil, bygga om badrum eller installera bastu. Vidtar en bostadsrättshavare väsentliga förändringar i lägenheten utan föreningens samtycke kan denne bli skyldig att återställa lägenhetens skick.
 • Representanter för föreningen har enligt 7 kap. 13 § BRL rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn och för att utföra arbete som föreningen ansvarar för. Föreningen skall sköta detta på ett sådant sätt att bostadsrättsinnehavaren inte drabbas av större olägenheter än nödvändigt.
 • Information och regler hittar du i broschyren: Regler för ombyggnad v20191126 Denna information kan laddas hem från föreningens hemsida, under fliken ”Dokument”.
 • · För att ansöka om att göra en väsentlig förändring i lägenhet ska blanketten Blankett Ansökan för ombyggnad-v20191126 användas. Denna blankett kan laddas hem från föreningens hemsida, under fliken ”Dokument”.
 • · För att ett ärende ska hinna behandlas måste ansökan lämnas in ”senast två veckor före styrelsemöte”. Information om tidpunkt för nästa styrelsemöte kan fås genom att kontakta någon i styrelsen.

Ett av styrelsen beviljat tillstånd för ombyggnad är alltid villkorat att medlemmen som bygger om lägenheten förbinder sig att följa föreningens regler för ombyggnad.

Vidare skall bostadsrättsinnehavaren vara medveten om att denne vid en ombyggnad juridiskt sett är ”Byggherre”. Detta medför byggherrekostnader utöver kostnader för anlitade entreprenörer, t ex konsulter för verifiering av konstruktion eller ventilation, och det är den som bygger om som bekostar detta.

Tänk på att viss ombyggnad eller förändring i lägenhet behöver bygglov eller att man gör en bygganmälan Se vidare Boverkets hemsida www.boverket.se.

Obs! Det åligger bostadsrättsinnehavaren att visa, vid planering av förändring av befintliga lägenhetsväggar, att avsedd vägg inte är bärande.

Enklare renovering av lägenhet, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum), eller byte av köksinredning, kräver inte tillstånd från styrelsen.

Viktigt att tänka på under byggtiden:

 1. Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får inte förekomma innan kl 9:00 och efter 17:00. Störande arbete ska meddelas i förväg på anslagstavlan i trapphuset.
 2. Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset
 3. Byggavfall får inte placeras i grovsoprummet eller i anslutning till fastigheten. Byggavfall lämnas hos någon av kommunens återvinningscentraler, eller läggs i ”Big-Bags” eller liknande som placeras utomhus, för borttransport utan dröjsmål.
 4. Trapphus och hissar ska städas dagligen vid nedsmutsning.
 5. Hisskydden ska användas vid transport av skrymmande eller nedsmutsade föremål.
 6. Det är inte tillåtet att parkera utanför entrén (lasta/lossa är dock tillåtet).
 7. Central avstängning av el, vatten, värme eller gas får endast utföras av behörig hantverkare och efter samråd med fastighetens förvaltare:
 8. Nabo Fastighetsförvaltning, ange Brf Karteschen 6 vid kontakt:

Telefon, tillika Jourtelefon 010-288 00 26

Web www.nabo.se/kontakt

Information om avstängning ska anslås i god tid på anslagstavlan på entréplan samt i båda hissarna.