Stadgar

Bostadsrättsföreningen Karteschen Nr 6 stadgar

Bostadsrättsföreningens stadgar reglerar föreningens verksamhet och beskriver bl a ansvarsfördelningen mellan medlemmen och föreningen.

Föreningens årsstämma äger rum en gång om året. Årstämman är föreningens högsta beslutande organ och väljer styrelse, revisorer samt valberedning.

Föreningens fullständiga stadgar kan laddas ner under fliken Dokument.